Carpe Diem

1° Nataliya Ratushna
2° Nataliya Ratushna
3° Nataliya Ratushna
4° Fabio Bertani
5° Maurizio Bergianti
6° Nataliya Ratushna
7° Nataliya Ratushna
8° Fabio Bertani
9° Fabio Bertani
10° Maurizio Bergianti